Per medewerker wordt na afronding van het reïntegratietraject een rapportage afgeleverd met de conclusies en aanbevelingen. De medewerker is actief betrokken bij het opstellen van de rapportage. Indien gewenst wordt deze rapportage besproken met de betrokken manager van de medewerker. Op deze wijze kan ook aan een verzuim-preventie traject worden gewerkt.

Bij een verzuimtraject adviseert de bedrijfsarts over inzetbaarheid, beperkingen en mogelijkheden en over noodzakelijke aanpassingen in het werk.

In het kader van de Wet verbetering poortwachter kan de bedrijfsarts voor de verplichte rapportage separaat ingeschakeld worden.